PRESA DE MOSTRES DE SÒLS


 LA MOSTRA

L’obtenció de la mostra té l’objectiu de facilitar informació representativa d’una parcel·la.   La mostra s’obté en una àrea homogènia, sense mesclar zones amb diferències texturals, geològiques, morfològiques, de color i d’ús on es realitzen pràctiques culturals homogènies.

La variabilitat existent dins d’una parcel·la es redueix  quan la mostra està composta de vuit submostres a una profunditat de 0-35cm. La mostra s’extreu de la zona de màxima densitat radicular del cultiu, que coincideix amb les zones d’aplicació del reg.

El nombre de submostres a realitzar per cada mostra té l’objectiu de disminuir possibles errors atribuïbles a la distribució dels nutrients en el sòl, augmentant així la repetibilitat dels resultats en repetir el procés d’extracció.

Es aconsellable obtenir les mostres amb la barrina tipus Edelman o bé  a l’anomenada barrina de fertilitat.  En el cas de no disposar de barrina es pot extreure amb utillatge que agafi la mateixa quantitat de terra de tota la secció vertical de l’horitzó superficial.

Un cop s’obtenen les submostres s’homogeneïtzen en un recipient net per obtenir la mostra final.

La mostra de terra definitiva, de mig quilo aproximadament, s’introdueix en una bossa de plàstic en la que s’escriurà la referència de la mostra amb un retolador de tipus permanent (resistent a l’aigua).


 Les anàlisis de sòls

Les anàlisis de sòls constitueixen el complement idoni d’una avaluació de sòls. La parametrització d’algunes de les propietats fonamentals del sòl de forma objectiva i la determinació de les reserves de nutrients permeten una millora de la diagnosi i emissió de dictàmens.

Les propietats físiques - granulometria, estructura, densitat, porositat, contingut d’aigua, compacitat, temperatura i color- són factors que afecten directament sobre els usos i característiques del sòl. Aquestes propietats determinen la disponibilitat d’oxigen, la mobilitat i disponibilitat de l’aigua, el desenvolupament i exploració radicular, etc. En la majoria de casos no es poden modificar fàcilment les propietats físiques, però el seu coneixement permet un millor maneig dels sòls.

L’anàlisi de terres permet mesurar les propietats permanents de les terres com són la granulometria, el pH, el carbonat càlcic... també altres propietats com la presència i intensitat de la salinitat, el nivell de matèria orgànica, etc.

L’anàlisi de sòls és una metodologia utilitzada per determinar la disponibilitat de nutrients en el sòl. Conèixer el nivell de nutrients és important per:

- Indicar dèficits o excessos importants pels cultius

- Determinar el risc d’antagonismes

- Programar, mesurar, de forma objectiva, l’estat real de les reserves

- Conduir la fertilització en el temps

En el seguiment del cultiu és necessari determinar el nivell de nitrats amb certa freqüència per tal d’entendre la dinàmica d’aquest nutrient, i cada tres o quatre anys els nivells de fòsfor i potassi. També pot ser aconsellable mesurar el nivell de matèria orgànica i controlar la salinitat mitjançant l’anàlisi de la conductivitat elèctrica o bé el nivell de sodi (Taula N1).

 
Taula N.1. Principals paràmetres que contempla una anàlisi de sòls i freqüència de control

Paràmetre
Unitats
Intensitat d’anàlisi
pH
Adimensional
Un cop, per caracteritzar el sòl
Conductivitat elèctrica
dS/m
Anual, inclús varies a l’any en cas de salinitat
Mat. Orgànica
%
Cada tres o quatre anys
Nitrogen nítric
ppm
Anual, inclús varies a l’any en cas de seguiment específic
Fòsfor
ppm
Cada tres o quatre anys
Potassi
ppm
Cada tres o quatre anys
Calci
ppm
Cada tres o quatre anys
Magnesi
ppm
Cada tres o quatre anys
Textura
%, de cada fracció
Un cop, per caracteritzar el sòl
Carbonat
%
Un cop, per caracteritzar el sòl

En els apartats següents es desenvolupa l’explicació i interpretació de cada paràmetre. Les unitats de mesura dels elements són les parts per milió (ppm), que equivalen a mil·ligrams d’element per cada quilogram de sòls sec (mg/kg).

Exemple d’un butlletí d’anàlisi el que s’han determinat els principals paràmetres necessaris per una analítica rutinària de fertilitat:

Un butlletí d’anàlisi té que aportar la informació bàsica per poder ser interpretat. Les unitats i el mètode analític tenen que anar especificats per evitar males interpretacions.

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada