PROPIETATS DEL SÒL


Conjunt de propietats que sovint són estables. La granulometria (textura i elements grossos) són estables, es donen pautes per interpretar el risc de pèrdua d'estructura apte per certes textures llimoses. Altres propietats com la salinitat poden variar segons les condicions del medi.

La  textura

La textura d’un sòl és la propietat definida per la proporció de les diferents partícules minerals que composen un sòl. La plasticitat, coherència, adhesivitat són característiques relacionades amb la textura.

La textura es classifica a partir de la proporció d’arenes, llims i argiles sobre la mostra preparada per analitzar (partícules inferiors a 2 mm).

Taula N.2. Fraccions granulomètriques

Fracció
  Diàmetre aparent
           mm
Arena
    0,05-2
Llim
    0,02-0,05
Argila
        <0,02

L’arena més gruixuda és la que trobem en un interval de 0,5-2mm i que es detecta fàcilment  pel tacte. La resta pot funcionar pràcticament com un llim.

La textura es relaciona amb altres propietats del sòl com són el contingut d’aigua, la infiltració, la disponibilitat d’origen, la penetració de les arrels i altres propietats químiques característiques del sòl. Conèixer la granulometria d’un horitzó permet inferir altres propietats i característiques relacionades directament amb l’ús i comportament del sòl. És imprescindible conèixer la presència de pedres o elements grossos i els possibles canvis texturals que es poden donar en el perfil del sòl.

L’estabilitat estructural dels sòls depèn en gran part de la proporció entre els llims i les argiles i l’humus. Per mesurar la capacitat d’un sòl per formar una estructura estable es pot utilitzar un índex que relacioni la proporció entre les partícules que tenen càrrega i les partícules que no en tenen i que alhora són prou fines com per obturar l’espai porós (capacitat de formació d’agregats, CFA).

Entre les partícules que tenen càrrega tenim l’argila i el conjunt d’àcids húmics i fúlvics que constitueixen la proporció de matèria orgànica oxidable d’un sòl. El conjunt de partícules sense càrrega està constituït pels llims i les arenes de diàmetre inferior a 0,5mm.

Aquest índex de formació d’agregats pondera la capacitat de càrrega de les argiles i la matèria  orgànica respecta la presència de llims i arenes fines.

Taula N.3. Interpretació de la capacitat de formació d’agregats  (%) d’un sòl

CFA (%)

Capacitat de formació d’agregats

<25
Molt baixa
25-50
Baixa
50-75
Adequada
>75
Òptima

 Exemple. Per un sòl típic del Delta del Llobregat amb uns nivells d’argila del 15%, matèria orgànica del 2,3% i llims i arenes fines del 85% tenim un índex del 39%. Vol dir que la capacitat de formació d’agregats és baixa. El sòl té tendència a perdre l’estructura, presentant un aspecte polsos i solt. El treball del sòl en condicions d’humitat adequades i el maneig en cavallons permet una millora del sistema. Recuperar la matèria orgànica milloraria la capacitat de formació d’agregats en el sòl.

Per arribar a un índex de formació d’agregats superior al 50% ens cal un 1,2% més de matèria orgànica oxidable en el sòl.

MO = (CFA x (Llim + Arena fina) / 100 – Argila) / 8 = ((50 x 85 )/100 – 15)/8 = 3,5%

Necessitem un increment del 1,2% de matèria orgànica per passar del 2,3% actual fins al 3,5% desitjable.

Per un increment d’un 1,2% de matèria orgànica oxidable en el sòl necessitarem una dosi orientativa de matèria orgànica de 150t. Aquesta quantitat s’ha de realitzar en el decurs d’uns 5-10 anys per evitar una sobre fertilització dels cultius. Els càlculs es realitzen per una densitat del sòl de 1.400 kg/m3 y una profunditat de 30 cm de sòl. 

Càlculs:

1,2kgMO/100kg sòl x 1400 kg sòl/ 1m3 x 10.000m2/ha x 0,3m x 1000kg/1t = 54t de matèria orgànica oxidable (humus) Les esmenes orgàniques presenten aproximadament un 60% de matèria orgànica sobre residu sec i un 60% de matèria seca.
54t/(0,6x0,60) = 150t.


- Reacció del sòl (pH)

La reacció del sòl és un indicador de l’acidesa o basicitat del sòl. L’escala de mesura va de 0 a 14. En el cas dels sòls calcaris, els valors de pH són bàsics. La presència de carbonats i sulfats limiten el ventall de valors de pH entre 7,5 i 8,5. Els sòls àcids els podem trobar en els sòls dels Pirineus, Garrotxa, Serra de Prades, Priorat, aïlladament en Serres i ventalls de la Cordillera Costero Catalana.  

TaulaN.4-  Interpretació dels resultats de pH extret amb aigua


Resultat
Interpretació
<5
Fortament àcid
5,0-6,5
Àcid
6,5-7,5
Neutre
7,5-8,5
Bàsic
8,5-9,5
Alcalí
>9,5
Fortament alcalí

El valor de pH ens aporta informació sobre altres propietats dels sòls. El pH afecta la solubilitat dels diferents minerals i disponibilitat de certs elements minoritaris (ferro, zenc, coure i manganès), però també limita la disponibilitat de metalls pesants pels cultius.

Les condicions de pH del sòl també poden influir sobre el creixement de les plantes per l’efecte que pot tenir sobre els microorganismes del sòl. El pH d’un sòl calcari no es pot canviar. La presència de carbonats presenta un poder tampó que evita un canvi definitiu de la reacció del sòl. Els canvis de pH es localitzen en el lloc de la reacció i tenen un efecte temporal.

L’aplicació d’emenes orgàniques i les seves reaccions poden modificar temporalment i de forma localitzada el pH del medi, millorant les condicions químiques i l’absorció de determinats nutrients.

- Prova prèvia de salinitat. Conductivitat elèctrica


La mesura de la conductivitat elèctrica és un indicador de la quantitat de sals solubles presents en la solució del sòl. L’anomenada prova prèvia de salinitat s’efectua com una operació de diagnòstic  ràpid de la presència de sals en un extracte de sòl:aigua (desionitzada) en una relació 1:1, 1:2,5 o 1:5.

La conductivitat elèctrica de les solucions s’expressa en decisiemens/m (dS/m).

Taula N.5 - Intervals d’interpretació de la conductivitat elèctrica a partir dels resultats de la prova prèvia (1:2,5)

Nivell de salinitat dS/m a 25 ºC en extracte de sòl:aigua 1:2,5
Interpretació
< 0,5
No salí
0,5 – 1
Molt lleugerament salí
1,0 – 2,5
Salí
> 2,5
Molt salí

La interpretació d’aquesta analítica es realitza conjuntament amb la del pH i la del nivells de sodi extraïble amb acetat amònic.

Per identificar els tipus de sals, així com per diagnosticar els sòls salins amb més precisió es realitza un extracte de l’aigua del sòl a saturació. Del extracte a saturació es poden determinar els principals cations i anions dissolts així com la conductivitat elèctrica i el pH.

-El sodi
L’analítica del sodi es pot utilitzar per millorar el diagnòstic realitzat amb la prova prèvia de salinitat. Per la seva determinació analítica s’extreu juntament amb el potassi, calci i magnesi utilitzant acetat amònic. En l’extracte es determina la concentració de sodi per espectrofotometria en el mateix procés de determinació dels altres cations.
Aquesta analítica millora la interpretació de les anàlisis de sòls de forma qualitativa en relació al nivell de salinitat de la mostra analitzada.

TaulaN13- Interpretació dels nivells de sodi extret amb acetat amònic.

Nivells de Sodi (NH4Oac) al sòl, en ppm

Interpretació

< 100
100-200
200-300
> 300
No salí
Lleugerament salí
Salí
Molt salí

Carbonat càlcic

La determinació del carbonat càlcic dona una idea orientativa del contingut total del sòl en sals del tipus carbonat càlcic i magnèsic que hi ha en el sòl. Aquestes sals es troben principalment en forma de precipitats i concrecions, sovint emmascarades en la matriu del sòl i, de vegades visibles (sòls definits edàficament com càlcics).

La seva determinació pot realitzar-se per diferents mètodes: els més freqüents són els realitzats per volumetria (calcímetre de Bernard) a partir del despreniment del diòxid de carboni o acidimetria, per valoració potenciomètrica.

El contingut s’expressa en % de carbonat càlcic equivalent, referit, com totes les altres analítiques, a la terra fina de grandària inferior a 2 mm. El contingut de carbonats d’un sòl comporta un conjunt de propietats químiques i físiques que poden ser interessants pels cultius i ocasionalment negatives.

Taula N.7- Interpretació dels continguts de carbonat càlcic equivalent segons intervals

Contingut de carbonat càlcic equivalent (%)
Interpretació
< 4
Inapreciable
4 - 6
Molt poc calcari
6 - 16
Poc calcari
16 - 26
Calcari
26 - 41
Molt calcari
> 41
Extremadament calcari

Propietats interessants dels carbonats:
- manteniment dels agregats i l’estructura del sòl
- poder tampó davant de reaccions químiques adverses com la sodificació, acidificació, presència de metalls pesants ....
Propietats adverses dels carbonats:
- En cas de sòls extremadament calcaris es produeix un augment de l’aridesa en zones de secà amb baixa pluviometria
- immobilització de nutrients com el ferro en espècies sensibles

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada